Nieuwsbrief najaar 2007

Voortgang van ons appartementenproject:
de bouw van tien eenvoudige appartementen voor verpleegkundigen bij het Kumi Hospital in Ongino (Noordoost Uganda)

 

Volgende nieuwsbericht:

Meer over dit project:

 

Welkom bij deze eerste Nieuwsbrief van Stichting Steunfonds Kyoga! Stichting Steunfonds Kyoga is in 2006 opgericht met als doel het bevorderen en ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten (vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg) in Afrika, maar in het bijzonder in Uganda.

Allereerst een hartelijk woord van dank aan al onze donateurs die zo gul hebben bijgedragen aan dit project. In deze nieuwsbrief geven we u een beknopt verslag van wat er tot nu toe in 2007 aan activiteiten hebben plaatsgevonden.

Werving en PR
In mei 2007 zijn we met de geldinzamelingsactie begonnen voor het appartementenproject. Doel is de bouw van 10 appartementen voor verpleegkundigen bij het Kumi Hospital. Hiervoor zal zo’n € 60.000 nodig zijn. Eind mei kregen we het grote nieuws dat Impulsis ons project met € 20.000 wilde steunen. Hierna hebben we een kleurrijke folder ontworpen die door de firma Adremo in Gorredijk gratis werd vermenigvuldigd.

Het appartementenproject is vanaf mei zo breed mogelijk onder de aandacht gebracht. Aan de ene kant door verspreiding van de folder en door een artikel in het Antonius Mesos Magazine van juli jl. en aan de andere kant door veel mond tot mond reclame. Van vele kanten kwamen verheugende reacties los. De vrouwenvereniging Passage te Doorn was de eerste die een financiële bijdrage gaf. Er is zelfs een gift uit Duitsland gekomen, van het koor van de Lutherse kerk in Fredensdorf bij Berlijn. Dit koor had door bestaande contacten met Doorn van ons project gehoord.

 

In september en oktober was er in wachthal Zuid van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein een expositie te zien van foto’s over de activiteiten van Kumi Hospital. De expositie werd met veel enthousiaste reacties ontvangen.

Resultaten
Samen met de opbrengst van een aantal wervingsacties die nog lopen, kunnen we er nu op rekenen dat in de loop van 2008 het hele streefbedrag van € 60.000,-- gehaald zal worden.
Op grond hiervan hebben we begin oktober aan Kumi Hospital bericht gestuurd dat op korte termijn met de bouw van de appartementen begonnen kon worden. Op 29 oktober jl. werd
door de penningmeester een derde deel van de bouwsom aan het Kumi Hospital overgemaakt.
Kort daarna ontvingen wij deze foto, waarop te zien is dat de aannemer begonnen is met het bijeenbrengen van de bouwmaterialen op de plek waar de appartementen gebouwd zullen worden.

Materialen voor de te bouwen appartementen  
 

Plannen voor de komende periode
In december zal onze penningmeester, Dick de Kruijf, samen met zijn gezin op vakantie gaan in Uganda. Tijdens deze vakantie zal hij uiteraard Kumi Hospital bezoeken en zich op de hoogte stellen van de vorderingen van ons appartementenproject.

Ook zal Dick besprekingen voeren met Dr. John Opolot (Medisch Directeur) over de verwachte landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg en beleidsvoornemens van het ziekenhuis. Verder zal Dick voor de Stichting nadere informatie inwinnen over een verzoek dat ons van uit Kumi Hospital bereikte, om hulp bij de aanschaf van operatie-instrumentarium.

Tot slot zal Dick ook nog gesprekken voeren met de schoolleiding van Wiggings Primary School in Kumi. Deze school heeft steun gevraag bij problemen met het onderhoud van het schoolgebouw. Een eerste overleg hierover vond plaats tijdens het bezoek van Bert Landheer aan de school in 2006. Er kon toen nog weinig worden toegezegd, omdat het project voor Kumi Hospital net van start was gegaan. Het is de bedoeling om nu met de school verdere afspraken te maken.

In ons beleidsplan is opgenomen dat bestuursleden geen beloning of onkostenvergoeding krijgen. Vanzelfsprekend zal Dick niet op kosten van de Stichting reizen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met ons secretariaat.

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in het voorjaar van 2008 verwachten. Wij wensen u alvast een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

 
       
 
© Stichting Steunfonds Kyoga